Print
Category: Uncategorised
Hits: 1691

   


Názov projektu:
 Rozvoj infraštruktúry na Jakubskej ceste

Program: Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Vedúci partner projektu: Združenie turizmu Levoča (www.zdruzenieturizmu.sk)

Partner projektu: Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój (www.piwniczna.pl)

Opis projektu:

Žiadateľ - Združenie turizmu Levoča realizoval mikroprojekt zameraný na zlepšenie infraštruktúry cestovného ruchu

na Jakubskej ceste v poľsko-slovenskom pohraničí.

V rámci projektu žiadateľ v júni 2021 dokončil stavbu 1. etapy – vyhliadkovej veže, jej železobetónového skeletu, na južnom vrchole Javoriny v Levočských vrchoch, ktorý každý v okolí pozná pod názvom Marčulina.

Partnerom projektu bolo Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój v spolupráci s ktorým Združenie turizmu Levoča zorganizovalo spoločný turistický pochod, ktorý sa uskutočnil za účasti turistov zo Slovenska a Poľska. V rámci projektu bolo vyznačených 33 km turistických trás a boli nainštalované 2 informačné tabule na Slovensku a 1 informačná tabuľa bola osadená v meste Piwniczna – Zdrój. Pre účely propagácie projektu bol vydaný propagačný leták.

 

Obdobie realizácie: 05/2020 – 06/2021

Hodnota projektu: 61 746,21 EUR

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja: 49 995,90 €