Print
Category: Uncategorised
Hits: 3854

 

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ :  Združenie turizmu Levoča    

Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Kontakt na Zodpovednú osobu: 

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, zákon č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov


 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov zákazníkov, ktorí využívajú turistickú kartu Spis Card a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.
  2. Združenie turizmu sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z citovaných právnych predpisov („Nariadenie“).
  3. Prevádzkovateľ zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje na účely evidencie turistických kariet Spis Card. Táto evidencia slúži výhradne na overenie totožnosti držiteľa turistickej karty Spis Card, aby sa zamedzilo jej zneužitiu.

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ

  1. Združenie turizmu Levoča sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.
  2. V súvislosti s vystavením turistickej karty je prevádzkovateľ povinný spracovávať osobný údaj záujemcu o turistickú kartu. 
  3. Oprávnené osoby - poskytovatelia zliav - boli poučené o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi zaobchádzajú v súlade so zákonom a neposkytujú osobné údaje  ďalším subjektom.

 

 INFORMÁCIE O KLIENTOCH 

  1. Zákazník má právo kedykoľvek písomne požiadať prevádzkovateľa o prehľad svojich osobných údajov. 
  2. Využívaním turistickej karty Spis Card klient súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov.

Prevádzkovateľ zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov zabezpečiť, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom zákonom. Prevádzkovateľ  bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. 

 

 Dátum poslednej aktualizácie: 23.5.2018